Archive for the ‘4 Ainekohtaiset tvt-kokemukset’ Category

Rakenteiset päättelyketjut ja avoin lähdekoodi

26.11.2009

lehtori Mia Peltomäki, Kupittaan lukio

Aineisto

Mainokset

Verkko-opetus ja uudet mahdollisuudet taideopetuksessa  

23.11.2009

Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Verkko-opetus uusien mahdollisuuksien avaajana taideopetuksessa
vararehtori Martti Raevaara, Aalto-yliopisto

Kemian opetusta tieto- ja viestintätekniikan välineitä käyttäen

18.11.2009

Tieto- ja vietintätekniikka (TVT) edistää luonnontieteiden oppimista kaikilla opetusasteilla. Esimerkiksi kemiassa TVT toimii kaikissa kemiaan liittyvissä työvaiheissa linkkinä kokeellisen ja teoreettisen kemian välillä.Kemiassa TVT:tä käytetään hypoteesien muodostamiseen, mittaamiseen, tulosten selittämiseen, arviointiin ja visualisoimiseen. Kemiassa yleisesti käytettyjä TVT:n muotoja ovat mittausautomaatio, tietokoneavusteiset käsitekartat, molekyylimallinus, animaatiot, simulaatiot ja videot. Näiden jakelu- ja käyttökanavina voidaan luonnollisesti hyödyntää verkkoa esimerkiksi sosiaalisen median tai verkkopohjaisten oppimisympäristöjen muodossa. Erilaisista mahdollisuuksista kertovat Maija Aksela ja Johannes Pernaa.

TVT:n hyödyntäminen opetuksessa ei kuitenkaan ole kovin yleistä Suomessa. Ongelmana ei ole opettajien asenteet, vaan tiedot, taidot ja aika-, ohjelmisto- ja tietokoneresurssit. Miten tilannetta voitaisiin helpottaa? Miten TVT saataisiin siirrettyä tehokkaasti kentälle? Minkälaista tukea opettajat tarvitsevat TVT:n hyödyntämiseen? Miten opettajat haluavat hyödyntää TVT:tä?

>>Esityksen aineistot saatavilla (pdf).

Matemaattisten aineiden opetus etänä interaktiivisia esitystauluja hyödyntäen  

17.11.2009

Matematiikan kurssin voi opiskella joko kokonaan tai osittain erilaisissa oppimisympäristöissä. Tallennuksia kotitehtävistä, teorioista tai uuden asian motivoinnista voi tehdä sähköisen älytaulun avulla erilaisiin muotoihin.

Opiskelijat tutustuvat joko itsenäisesti tai ohjatusti aineistoihin. Myös virtuaalisen tukiopetuksen antaminen vaikkapa iltaisin virtuaaliluokassa älytaulua apuna käyttäen onnistuu. Älytaulun avulla voi koota joko koko tunnin kokonaisuuden tai vain jonkin teoriakokonaisuuden. Samat pedagogiset periaatteet käyvät myös muihin matemaattisiin aineisiin. Kokemuksistaan kertoo Sari Louhikallio-Fomin.

Kommentoi tai kerro kokemuksista mihin kaikkeen esitystauluja voi etäopetuksessa hyödyntää! Mitä muita tvt-välineitä voi matematiikan opetuksessa hyödyntää?

» Esityksen aineisto saatavilla (pdf)

Vieraiden kielten verkko-opetuksen uudet ympäristöt kansalaisopistoissa

17.11.2009

’Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä’  –hankkeen tavoitteena on lisätä uusien oppimisympäristöjen käyttöä kansalais- ja työväenopistojen vieraiden kielten opetuksessa kehittämällä oppimisympäristöjä kohti yhä yhteisöllisempiä sekä erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä ympäristöjä.

Kielitaituri-hankkeissa on suunniteltu ja järjestetty myös kursseja, joissa on hyödynnetty perinteisistä luokkatiloista poikkeavia oppimisympäristöjä kuten alueen kirjastoja, museoita ja muita vastaavia oppimisympäristöjä.

Kielitaituri-verkkosivustolle (http://www.ilooppia.fi/kielitaituri) on kerätty kielten opiskeluun ja opettamiseen soveltuvia, aihepiireittäin jaoteltuja linkkikirjastoja, jotka on suunniteltu erityisesti kansalais- ja työväenopistojen käyttöön.

Jatkohankkeen myötä Kielitaiturit rakentavat oppimisympäristön myös 3D-virtuaalimaailma Second Lifeen Edufinlandin saaristoon. Oppimisympäristö rakennetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tekeillä on myös matkailuenglanti-aiheinen ’Around the World in Second Life’ – kurssi sekä oppimisaihioita. Kielitaituri-hankkeista tiedotetaan sosiaalisen median välinein mm. Facebookissa, Ning.com’ssa ja hankeblogissa. Kielitaiturit hanketta esittelee Gitte Enqvist.

Mitä hyötyjä  on saavutettavissa ja mitä haasteita voitettavana vieraiden kielten verkko-opetuksessa? Kommentoi ja kerro kokemuksistasi.

>>Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Soveltuuko kielten verkko-opetus peruskouluun?

17.11.2009

Virta–hankkeessa on vuodesta 2008 alkaen kehitetty mm. harvinaisten kielten verkkopohjaista etäopetussysteemiä perusopetuksessa.

Tavoitteena on uusien markkinoille tulevien verkko-opetusvälineiden testaaminen, oppimisalustan käytön kokeileminen perusopetuksessa, sosiaalisten median välineiden mukaan ottaminen ja opettajien osaamisen kehittäminen teknisessä toimintaympäristössä sekä etänä tapahtuvan täydennyskoulutuksen kehittäminen. Nyt keskitytään toimivan prosessin kuvaamiseen, kansalliseen mallintamiseen ja vakiinnuttamiseen. Virta hankkeen vaiheista kertoo Päivi Luoma kollegoineen.

>>Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Onnistuuko etäopetus peruskoulussa ja millä edellytyksillä? Kommentoi, kerro myös omista kokemuksistasi ja ajatuksistasi.

Yhteisöllisyyttä ja iloa käsitöiden harrastamiseen kansalaisopistojen verkkokursseilla

17.11.2009

Kansalaisopistojen suurin opetusalue on käsityöaineet. Kursseille osallistumisessa tärkeäksi koetaan oppimisen lisäksi yhteisöllisyys, ystävä- ja tuttavapiiri sekä  elämänpiirin laajentuminen.

Verkkoavusteiset kurssit poikkeavat perinteisestä  käsityönopetuksesta, mutta samalla ne rikastavat kansalaisopiston käsityönopiskelijan oppimista ja elämää? Miten opettaja voi uudistaa ja helpottaa omaa työtään verkon avulla.  Outi Itäluoma kertoo Satakuntalaisten opistojen verkko-opetuskokeiluista 2000-luvulla.

>>Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Kommentoi ja kerro omista kokemuksistasi opettajana tai vaikkapa kansalaisopiston opiskelijana verkkokurssilla.

Verkko sopii kaikkeen opiskeluun, musiikinkin opiskeluun  

17.11.2009

Uudet oppimiskäsitykset korostavat metakognitiivisten taitojen hankkimista, verkostojen merkitystä  ja siirtymistä opettajajohtoisesta tiedon vastaanottamisesta yhteisökeskeiseen ja itseohjautuvaan opiskelutoimintaan, jossa oppiminen nähdään prosessina eikä tuotteena.

Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia hajauttaa itseohjautuvaa oppimistoimintaa ja näin tukea elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä, myös musiikinopiskelussa. Monesti musiikinopiskelijat eivät tunnu olevan valmiita ottamaan tätä vastuuta, vaan ovat tottuneet opiskelemaan opettajajohtoisesti ja arvosanat tai kurssitutkinnot tavoitteinaan.

Sisäisesti motivoituneet nuoret kuitenkin oppivat tarvelähtöisesti verkkoyhteisöissä ja hyödyntävät oma-aloitteisesti verkostoja myös teknologian avulla. Erityisesti videoteknologia tarjoaa musiikinopetukseen runsaasti uusia mahdollisuuksia edistää oma-aloitteista ja yhteisöllistä luovaa toimintaa. Teemaseminaarissa Miikka Salavuo kertoo musiikin verkko-opetuksen mahdollisuuksista ja haasteista.

Miten opettajajohtoiseen opiskeluun tottuneet opiskelijat motivoidaan opiskelemaan oma-aloitteisesti verkossa teknologian avulla. Kommentoi ja kerro kokemuksistasi.