Mistä digitaalista oppimateriaalia opetukseen?

17.11.2009 by

Tutkimusten mukaan suomalaiset opettajat käyttävät opetuksessaan vähemmän digitaalista oppimateriaalia, mutta toivovat sitä enemmän kuin kollegansa muissa maissa. Kertooko se siitä, että Suomessa on omalla kielellä oppimateriaalia vähemmän tarjolla kuin muissa maissa, vaiko siitä että perinteisten opetusmenetelmien tueksi toivotaan digitaalisia harjoitteluaineistoja ja vastaavaa perinteistä oppimateriaalia, mutta digitaalisessa muodossa?

Vaikuttavatko oppimateriaalivalinnat opetusmenetelmien valintaan, vaiko päinvastoin? Onko mahdollista luoda digitaalista oppimateriaalia, jota voidaan hyödyntää ymmärtävän oppimisen tukena vai onko sellaisen luominen liian kallista pienillä markkinoilla? Missä viipyy oppimispelien läpimurto?  Onko oppimateriaalien kehittäminen jäänyt muiden tieto- ja viestintätekniikan ympäristöjen kehittämisen varjoon?

On myös osoitettu, että jo olemassa olevaa oppimateriaalitarjontaa ei tunneta riittävästi. Ella Kiesi kertoo digitaalisten oppimateriaalien kehittämisen haasteista ja Opetushallituksen suunnitelmista parantaa oppimateriaalien löydettävyyttä.

>>Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Mainokset

Pelit valmentamassa todelliseen elämään

17.11.2009 by

Galactor and tha Codebrakers on yhteispohjoismaisena yhteistyönä toteutettu verkkopeli kuluttajataitojen oppimisesta. Sen kautta on tarkoitus oppia kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia, medialukutaitoa, teknologialukutaitoa ja kriittisyyttä.

Pelaajan tarkoituksena pelastaa itsensä ja ystävänsä psykopaatin kynsistä. Pelaaja vastaa hänelle tulleisiin meileihin ja etsii huoneesta ja tietokoneelta vihjeitä. Meilien kysymykset liittyvät nettikuluttamiseen. Peli soveltuu vuosiluokalle 7-9 ja sitä vanhemmille. Opettajan on hyvä olla tukemassa oppilaita varsinkin pelin alkuvaiheessa.

Kun oppilaat ovat ymmärtäneet juonen, voidaan pelaaminen antaa kotitehtäväksi. Peli on haastava ja voi paikoitellen aiheuttaa oppilaissa turhautumista, mutta samalla se opettaa erityisen hyvin todelliseen elämään. Kokemuksistaan kuluttajataitopelistä kertovat Eija Kuoppa-aho ja Taina Mäntylä.

Ovatko pelit tulevaisuuden oppimateriaalia?

» Esityksen aineistot saatavilla (pdf)

Pelaa ja opi! Pelien mahdollisuudet olisi aika jo tunnistaa.

17.11.2009 by

Virtuaaliympäristöt ja pelit eivät suinkaan ole tarkoitettu vain lapsille ja nuorille, vaan erilaisissa virtuaalisissa ympäristöissä toimimiseen törmätään jo monen alan toissäkin. Toimiminen näiden muodostamissa verkostoissa on osa aktiivista kansalaisuutta, johon opetetaan ja kannustetaan jo peruskoulussa, ja joka mainitaan myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Voidaankin sanoa, että pelilukutaito on jo osa tulevaisuuden osaajan taitoja.

Virtuaalisten toimintaympäristöjen avulla voidaan myös kiriä umpeen ”digikuilua” edistämällä opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteistyötä. Oppimispeleistä 3D-toimintaympäristöistä kertovat Birgitta Mannila, Kimmo Oksanen ja Tony Manninen.

Ovatko pelit edelleen peikko työpaikoilla ja oppilaitoksissa?

Sosiaalisen median tulevaisuus opetuksessa

17.11.2009 by

Sosiaalinen media ja virtuaaliympäristöt ovat eniten mielenkiintoa herättäneitä teemoja viimeisimmissä  tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä käsittelevissä  konferensseissa kuten ITK-päivillä ja Valtakunnallisilla virtuaaliopetuksen päivillä. Kuitenkin opetuskäyttösovelluksia lukuun ottamatta erillisrahoituksella tuettuja kehittämishankkeita on vielä vähän.

Mikä on sosiaalisen median ja virtuaalisten oppimisympäristöjen tulevaisuus siinä vaiheessa kun erillisrahoitus loppuu ja kehittämishankkeiden pitäisi muuttua arkipäivän käytännöiksi. Miten ne integroituvat muihin käytäntöihin? Mistä löytyvät lupaavimmat kokeilut, joilla voitaisiin olettaa olevan tulevaisuutta? Mikä niissä kiinnostaa opettajia? Mitkä ovat niiden suurimmat haasteet opetuksen kannalta? Entä sitten kun taas tulee uusia sovelluksia?

Kerro minkälaisen uskot sosiaalisen median ja virtuaalisten ympäristöjen tulevaisuuden olevan koulutuksen näkökulmasta viiden vuoden päästä? Mitkä sovellukset ovat jääneet eloon?

Matemaattisten aineiden opetus etänä interaktiivisia esitystauluja hyödyntäen  

17.11.2009 by

Matematiikan kurssin voi opiskella joko kokonaan tai osittain erilaisissa oppimisympäristöissä. Tallennuksia kotitehtävistä, teorioista tai uuden asian motivoinnista voi tehdä sähköisen älytaulun avulla erilaisiin muotoihin.

Opiskelijat tutustuvat joko itsenäisesti tai ohjatusti aineistoihin. Myös virtuaalisen tukiopetuksen antaminen vaikkapa iltaisin virtuaaliluokassa älytaulua apuna käyttäen onnistuu. Älytaulun avulla voi koota joko koko tunnin kokonaisuuden tai vain jonkin teoriakokonaisuuden. Samat pedagogiset periaatteet käyvät myös muihin matemaattisiin aineisiin. Kokemuksistaan kertoo Sari Louhikallio-Fomin.

Kommentoi tai kerro kokemuksista mihin kaikkeen esitystauluja voi etäopetuksessa hyödyntää! Mitä muita tvt-välineitä voi matematiikan opetuksessa hyödyntää?

» Esityksen aineisto saatavilla (pdf)

Vieraiden kielten verkko-opetuksen uudet ympäristöt kansalaisopistoissa

17.11.2009 by

’Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä’  –hankkeen tavoitteena on lisätä uusien oppimisympäristöjen käyttöä kansalais- ja työväenopistojen vieraiden kielten opetuksessa kehittämällä oppimisympäristöjä kohti yhä yhteisöllisempiä sekä erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä ympäristöjä.

Kielitaituri-hankkeissa on suunniteltu ja järjestetty myös kursseja, joissa on hyödynnetty perinteisistä luokkatiloista poikkeavia oppimisympäristöjä kuten alueen kirjastoja, museoita ja muita vastaavia oppimisympäristöjä.

Kielitaituri-verkkosivustolle (http://www.ilooppia.fi/kielitaituri) on kerätty kielten opiskeluun ja opettamiseen soveltuvia, aihepiireittäin jaoteltuja linkkikirjastoja, jotka on suunniteltu erityisesti kansalais- ja työväenopistojen käyttöön.

Jatkohankkeen myötä Kielitaiturit rakentavat oppimisympäristön myös 3D-virtuaalimaailma Second Lifeen Edufinlandin saaristoon. Oppimisympäristö rakennetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tekeillä on myös matkailuenglanti-aiheinen ’Around the World in Second Life’ – kurssi sekä oppimisaihioita. Kielitaituri-hankkeista tiedotetaan sosiaalisen median välinein mm. Facebookissa, Ning.com’ssa ja hankeblogissa. Kielitaiturit hanketta esittelee Gitte Enqvist.

Mitä hyötyjä  on saavutettavissa ja mitä haasteita voitettavana vieraiden kielten verkko-opetuksessa? Kommentoi ja kerro kokemuksistasi.

>>Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Soveltuuko kielten verkko-opetus peruskouluun?

17.11.2009 by

Virta–hankkeessa on vuodesta 2008 alkaen kehitetty mm. harvinaisten kielten verkkopohjaista etäopetussysteemiä perusopetuksessa.

Tavoitteena on uusien markkinoille tulevien verkko-opetusvälineiden testaaminen, oppimisalustan käytön kokeileminen perusopetuksessa, sosiaalisten median välineiden mukaan ottaminen ja opettajien osaamisen kehittäminen teknisessä toimintaympäristössä sekä etänä tapahtuvan täydennyskoulutuksen kehittäminen. Nyt keskitytään toimivan prosessin kuvaamiseen, kansalliseen mallintamiseen ja vakiinnuttamiseen. Virta hankkeen vaiheista kertoo Päivi Luoma kollegoineen.

>>Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Onnistuuko etäopetus peruskoulussa ja millä edellytyksillä? Kommentoi, kerro myös omista kokemuksistasi ja ajatuksistasi.

Yhteisöllisyyttä ja iloa käsitöiden harrastamiseen kansalaisopistojen verkkokursseilla

17.11.2009 by

Kansalaisopistojen suurin opetusalue on käsityöaineet. Kursseille osallistumisessa tärkeäksi koetaan oppimisen lisäksi yhteisöllisyys, ystävä- ja tuttavapiiri sekä  elämänpiirin laajentuminen.

Verkkoavusteiset kurssit poikkeavat perinteisestä  käsityönopetuksesta, mutta samalla ne rikastavat kansalaisopiston käsityönopiskelijan oppimista ja elämää? Miten opettaja voi uudistaa ja helpottaa omaa työtään verkon avulla.  Outi Itäluoma kertoo Satakuntalaisten opistojen verkko-opetuskokeiluista 2000-luvulla.

>>Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Kommentoi ja kerro omista kokemuksistasi opettajana tai vaikkapa kansalaisopiston opiskelijana verkkokurssilla.

Verkko sopii kaikkeen opiskeluun, musiikinkin opiskeluun  

17.11.2009 by

Uudet oppimiskäsitykset korostavat metakognitiivisten taitojen hankkimista, verkostojen merkitystä  ja siirtymistä opettajajohtoisesta tiedon vastaanottamisesta yhteisökeskeiseen ja itseohjautuvaan opiskelutoimintaan, jossa oppiminen nähdään prosessina eikä tuotteena.

Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia hajauttaa itseohjautuvaa oppimistoimintaa ja näin tukea elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä, myös musiikinopiskelussa. Monesti musiikinopiskelijat eivät tunnu olevan valmiita ottamaan tätä vastuuta, vaan ovat tottuneet opiskelemaan opettajajohtoisesti ja arvosanat tai kurssitutkinnot tavoitteinaan.

Sisäisesti motivoituneet nuoret kuitenkin oppivat tarvelähtöisesti verkkoyhteisöissä ja hyödyntävät oma-aloitteisesti verkostoja myös teknologian avulla. Erityisesti videoteknologia tarjoaa musiikinopetukseen runsaasti uusia mahdollisuuksia edistää oma-aloitteista ja yhteisöllistä luovaa toimintaa. Teemaseminaarissa Miikka Salavuo kertoo musiikin verkko-opetuksen mahdollisuuksista ja haasteista.

Miten opettajajohtoiseen opiskeluun tottuneet opiskelijat motivoidaan opiskelemaan oma-aloitteisesti verkossa teknologian avulla. Kommentoi ja kerro kokemuksistasi.

Asioimistulkiksi voi opiskella verkossa!

17.11.2009 by

Asioimistulkkaus on haastava ja vaativa ammatti, sillä tulkkaustilanteissa käsitellään usein arkaluontoisia asioita. Äärimmäisissä tilanteissa, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla, asiakkaan henki voi olla tulkin käsissä. Asioimistulkin onkin hallittava kahden kielen, kahden kulttuurin, käsitteistöjen ja toimintatapojen lisäksi ennen kaikkea eettiset ja juridiset käytänteet sekä kyettävä selviytymään yllättävien tilanteiden läpi.

Asioimistulkkausta ei voi kaikilta osin harjoitella oikeassa työssä, joten koulutuksessa simuloidaan erilaisia tulkkaustilanteita. Autenttisuutta simulaatioihin on saatu mm. erilaisia verkkovälineitä käyttäen.

Tulkkauksia, sekä aitoja että  simuloituja, tehdään Skypen kautta, jossa niitä on myös mahdollista äänittää jatkotyöstämistä varten. Tokbox toimii videoviestinä paljon informatiivisemmin kuin pelkkä ääniyhteys, joten erityisesti oppimistilanteissa se on hyvä väline.

Oppimisen kannalta hyvänä kokoavana yhteisönä on toiminut myös Wikispaces ja jatkossa myös Ning -alustat. Asioimistulkiksi opiskelusta verkossa kertovat Kata Hyvärinen ja Tuija Hilden. Aiheeseen voi tutustua myös vasta-avatuilla Ning–sivuilla http://asioimistulkki.ning.com.

>>Esityksen aineistot blogissa.

Kerro minkälaisia konkreettisia kokemuksia sinulla on edellä mainittujen ja muidenkin välineiden käytöstä  verkko-opiskelussa!

Mitä haasteita työn ohessa opiskelu tuo verkko-ohjaukseen?

16.11.2009 by

Verkko-ohjaus pitää sisällään ohjaustoiminnan lisäksi opiskelun suunnittelun, eli verkko-ohjauksessa tulee huomioida ne keinot ja menetelmät jotka edistävät oppijan oppimista erilaisissa verkkoympäristöissä. Suvi Eriksson ja Seija Luoto kertovat mitä haasteita työ ohessa opiskelu tuo opiskelijan ohjaukseen.

Kommentoi ja kerro minkälaisia odotuksia sinulla on työn ohessa opiskeluun ja verkko-ohjaukseen? Minkälaisia esteitä tai hankaluuksia olet kokenut verkko-ohjauksessa? Mikä on verkko-ohjauksessa parasta?

>>Esityksen aineistot saatavilla (pdf).

Kuinka etäopiskelijaa tuetaan?

16.11.2009 by

Etäopiskelussa ohjauksen painopiste on itsenäisen opiskelun sekä opiskelutaitojen ja -valmiuksien kehittymisessä. Opintojen etenemisessä avaintekijänä on sitoutuminen opiskeluun. Tätä tavoitellaan yhteistyömallissa, jossa opinto-ohjaajalla, aineenopettajalla ja etäohjaajalla on omat roolinsa. Tulevaisuuden haasteena on vielä etsiä keinoja siihen, kuinka lisätä opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Teemaseminaarissa etälukion aineenopettaja ja etäohjaaja Tiina Airaksinen ja etälukiokoordinaattori Marianna Sydänmaanlakka kertovat kuinka tukea aikuisopiskelijaa niin, että hänen opintonsa etenevät suunnitellulla tavalla.

>>Esityksen aineistoja saatavilla (pdf).

Minkälaisissa asioissa opiskelijat käytännössä tarvitsevat apua ja tukea? Miten opintojen keskeytymistä voi ehkäistä ennalta? Kommentoi tai kerro omista kokemuksistasi.

Onnistunut opetuskulttuurin muutoksen läpivieminen  

16.11.2009 by

Opetuskulttuurin muutos koulumaailmassa voi olla hallinnollinen tai pedagoginen. Nämä nivoutuvat kuitenkin kiinteästi toisiinsa. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen vaatii opetuskulttuurin muutosta. Mutta miten muutosprosessi viedään läpi ja mistä elementeistä se koostuu?

Teemaseminaarissa Opetuskulttuuri ja uudet välineet Vesa Pakarinen käsittelee opetuskulttuurin muutoksen läpiviemistä projektin hallinnan näkökulmasta. Teemoina ovat kumppanuustaidot, pedagoginen humus, kehittämisprojektin onnistumisen edellytykset, aineryhmätyöskentelyn kehittäminen ja oppimisympäristöjen laajentaminen.

>>Esityksen aineistot saatavilla (pdf).

Kommentoi tai kerro omista kokemuksistasi esimerkiksi siitä, millä edellytyksillä muutosprojektit voivat onnistua tai mikä johtaa epäonnistumiseen.